Home » Сектор за туризам

Сектор за туризам

by djoledjole309
Центар за културне делатности, туризам и библиотекарство

Сектор за туризам

Сектор за туризам обавља послове промоције и развоја туризма општине Владичин
Хан, координира активности и сарадњу између привредних и других субјеката у
туризму који непосредно или посредно делују на унапређењу развоја и промоцији
туризма на територији општине Владичин Хан. Значајан сегмент рада овог сектора је и
организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских,
културних и других скупова и манифестација и друге послове предвиђене Законом о
туризму.

ВАЛДИЧИН хан
Линк води до виртуелне туре општине Владичин Хан